ས་ནམ་སྡེ་ཚན་གི་ལས་གཡོགཔ་་ཚུ་ཞལ་འཛོམས་ནང་པའི་སྒང་།

07 August 2019

ས་ནམ་་སྡེ་ཚན་གི་ལས་གཡོགཔ་ཚུ་ཞལ་འཛོམས་ནང་པའི་སྒང་གི་མཐོང་ནང་ལ།

ས་ནམ་ལས་ཁུང་གི་ལས་རྒྱོདབ་ཚུ་ཞལ་འཛོམས་ནང་པའི་སྒང་།