Hem Lal Adhikari

Hem Lal Adhikari

h
Designation
Tashichholing Tshogpa